เลขเด็ดงวดนี้ออก 201-220 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 201

งวดต่อไปเล่น 322-214-201                                         สองตัวบนเล่น 32-22-21-14-01-33
สามตัวล่างเล่น 048-811 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 23-15-05-46-28

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 202

งวดต่อไปเล่น 415-368-436                                         สองตัวบนเล่น 41-45-15-43-36
สามตัวล่างเล่น 201-333 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 24-81-33-06-25-55

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 203

งวดต่อไปเล่น 316-491-524                                        สองตัวบนเล่น 35-41-43-54-19
สามตัวล่างเล่น 003-683 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 25-16-43-37-07-75

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 204

งวดต่อไปเล่น 561-408-514                                         สองตัวบนเล่น 56-16-15-40-48
สามตัวล่างเล่น 661-622 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 26-17-25-44-08

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 205

งวดต่อไปเล่น 591-632-162                                         สองตัวบนเล่น 59-51-91-62-63
สามตัวล่างเล่น 179-308 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 27-81-36-45-09

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 206

งวดต่อไปเล่น 206-634-906                                         สองตัวบนเล่น 79-70-09-34-64
สามตัวล่างเล่น 827-880 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 28-19-37-64-10-55

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 207

งวดต่อไปเล่น 837-715-785                                         สองตัวบนเล่น 83-87-37-77-85
สามตัวล่างเล่น 179-308 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 09-18-27-63-54

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 208

งวดต่อไปเล่น 915-083-958                                         สองตัวบนเล่น 91-95-51-90-98
สามตัวล่างเล่น 287-880 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 11-20-87-37-00

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 209

งวดต่อไปเล่น 105-094-509                                         สองตัวบนเล่น 10-05-15-94-09
สามตัวล่างเล่น 663-506 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 21-03-11-22-23

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 210

งวดต่อไปเล่น 317-124-712                                         สองตัวบนเล่น 13-37-17-12-24
สามตัวล่างเล่น 517-498 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 32-41-45-44-55

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 211

งวดต่อไปเล่น 323-218-813                                         สองตัวบนเล่น 33-32-21-38-13-22
สามตัวล่างเล่น 775-802 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 06-15-24-33-38-30-69

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 212

งวดต่อไปเล่น 345-407-547                                         สองตัวบนเล่น 45-47-40-34-37
สามตัวล่างเล่น 891-982 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 07-16-25-34-19-69

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 213

งวดต่อไปเล่น 490-568-056                                         สองตัวบนเล่น 49-40-09-05-68
สามตัวล่างเล่น 282-823 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 08-07-17-06-53-44-34

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 214

งวดต่อไปเล่น 591-613-916                                         สองตัวบนเล่น 59-51-19-16-63-96
สามตัวล่างเล่น 031-508 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 36-18-27-54-86-093

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 215

งวดต่อไปเล่น 618-732-873                                         สองตัวบนเล่น 16-68-18-87-73
สามตัวล่างเล่น 764-454 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 10-91-28-37-64-55

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 216

งวดต่อไปเล่น 876-708-778                                         สองตัวบนเล่น 87-86-76-77-08
สามตัวล่างเล่น 192-128 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 47-29-38-65-11-00-33-88

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 217

งวดต่อไปเล่น 946-831-683                                         สองตัวบนเล่น 87-86-76-77-08
สามตัวล่างเล่น 192-128 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 39-84-66-12-756-66

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 218

งวดต่อไปเล่น 900-116-019                                         สองตัวบนเล่น 90-00-99-11-16-19
สามตัวล่างเล่น 354-754 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 12-30-39-33-00-88

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 219

งวดต่อไปเล่น 065-132-513                                         สองตัวบนเล่น 06-05-65-32-51
สามตัวล่างเล่น 737-573 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 04-31-22-39-39-44

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 220

งวดต่อไปเล่น 438-336-844                                         สองตัวบนเล่น 43-48-83-36-44-33
สามตัวล่างเล่น 983-368 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 06-57-42-33-47-52-75

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 2

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220